Verkoopsvoorwaarden - Gebruiksvoorwaarden - Privacy beleid

Algemene verkoopsovereenkomsten

Aankopen via het platform Oldtimer-printshop.com en zijn andere sites, hierna (de ‘Website’) genoemd, vallen onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden, hierna (de ‘Voorwaarden’) genoemd.
Indien de Klant op ‘Ik ga akkoord’ klikt, aanvaardt hij zonder enig voorbehoud de Algemene verkoopsvoorwaarden.
De site behoort toe aan Molitor Pascal, hierna te noemen de "Eigenaar", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te:
Ruelle Alexandre Delval 10 4D
6183 Trazegnies
België
BTW BE0613 790 363
info@immo-printshop.com
www.immo-printshop.com

1. Diensten aangeboden door de site

De site stelt u in staat om te profiteren van web to print diensten (hierna te noemen de "Diensten").
Om toegang te krijgen tot de Services moet u zich op de Site registreren. Bij de registratie moet de Klant aangeven of hij zich wil registreren en dus bestellingen wil plaatsen als bedrijf of als individu. De Klant moet ook zijn nationaliteit aangeven. Alleen aankopen door particulieren zijn onderworpen aan de geldende consumentenvoorschriften.
Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief alle belastingen. De prijzen van de producten kunnen periodiek variëren.
Alle prijzen van de producten die op de Site worden weergegeven zijn in euro's en de Klant kan deze prijzen weergeven inclusief belasting (alle belastingen inbegrepen) of exclusief belasting (exclusief belastingen), afhankelijk van het land of het type van de gemaakte registratie. De prijzen van de producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Voor sommige producten en sommige aanbiedingen zijn de verzendkosten inbegrepen. Voor alle andere producten zijn de verpakkings- en verzendkosten niet inbegrepen. Ze worden aan de factuur toegevoegd wanneer de bestelling is afgerond.

2. Keuze van het product en wijze van aankoop

Na het inloggen kan de Klant overgaan tot de selectie van de producten zoals beschreven in de overeenkomstige rubrieken, deze één voor één selecteren, aanpassen en de gewenste hoeveelheden aan het winkelmandje toevoegen. Foto's, afbeeldingen en andere illustraties worden op de Site weergegeven voor informatieve doeleinden en zonder enige contractuele waarde.
Indien de Klant zijn afbeeldingen of zijn eigen tekeningen voor bepaalde producten wil afdrukken, moet de Klant de bestelling afronden en het bestand downloaden met behulp van de daarvoor bestemde knop. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de controle van de inhoud, de spelling en de afbeeldingen van de gedownloade bestanden.
Aan het einde van de selectie van de gekochte producten wordt een pagina voor het verzenden van de bestelling weergegeven met een indicatie van de kosten en het totale bedrag.

3. Betalingen en het dowloaden van gegevens

De Klant kan online producten kopen en betalen met een kredietkaart, via Paypal, Stripe, bankoverschrijving, zoals vermeld op de site, door de instructies voor de aankoopprocedure te volgen.
De noodzakelijke informatie voor de betaling wordt via versleutelde protocollen naar de bankinstelling gestuurd waaraan Oldtimer-printshop de elektronische betalingsdiensten op afstand heeft toevertrouwd.
De bestellingen moeten vooraf worden betaald en worden pas gedrukt na ontvangst van de betaling en het uploaden van het bestand door de Klant. Het drukken wordt bijgevolg gestart na de bevestiging dat het bestand is geüpload.
Voor betalingen via bankoverschrijving wordt het afdrukken pas gestart nadat het bedrag is gecrediteerd van de bankrekening. Bijgevolg kan de levering 2 tot 3 dagen worden uitgesteld, plus de tijd die nodig is voor het drukken en de verzending. In dat geval moet de Klant het nummer van de bestelling vermelden in de mededeling bij de overschrijving om de transactie te versnellen.
Bij de aankoop wordt de facturatie voor alle Klanten uitgevoerd door Post-up nv.
De Klant ontvangt een e-mail met een link voor het downloaden van de factuur.
De factuur wordt de Klant ter beschikking gesteld in zijn voorbehouden zone in een specifieke sectie. De Klant moet naar deze zone gaan, het document afdrukken en het bewaren in overeenstemming met de geldende normen.

4. Verantwoordelijkheid van de klant voor de gedownloade gegevens

De Klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van de te drukken inhoud en afbeeldingen en voor het verkrijgen van de overeenkomstige toelatingen om ze te reproduceren als die vereist zijn. Immo-printshop controleert in geen geval de inhoud.
immo-printshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet-toegelaten gebruik van afbeeldingen door de Klant of voor elk type overtreding van de rechten van derden.
De Klant vrijwaart Immo-printshop tegen, en verbindt zich er tevens toe Oldtimer-printshop schadeloos te stellen en te vergoeden voor, elke aansprakelijkheid tegenover derden die zich zouden kunnen beklagen over schendingen van intellectuele eigendomsrechten, imagoschade, aantasting van de eer, de morele integriteit of elke materiële of immateriële schade als gevolg van de afdruk van de door de Klant geüploade afbeeldingen en inhoud.
Immo-printshop behoudt zich in elk geval het recht voor elke bestelling te blokkeren die een duidelijke schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden inhoudt, met lasterlijke, gewelddadige inhoud of met inhoud die op een andere manier in strijd is met de openbare orde en de zedelijkheid.

5. Automatische verificatie van gedownloade bestanden

Het systeem van Immo-printshop controleert de ontvangen bestanden automatisch met betrekking tot het formaat, de afmetingen, de resolutie en de eventuele aanwezigheid van OpenType-lettertypes, de lettertekens en de conversie van deze vectoren, witte overdrukken en de doorgang voor de gaten, maar ook de conversie van PANTONE-kleuren met het beste profiel voor het gevraagde drukwerk (de afbeeldingen die we in RGB of met PANTONE-kleuren ontvangen worden automatisch geconverteerd met een standaard scheidingsprofiel).
Als het verzonden bestand niet conform is, blokkeert het systeem de bestelling. De Klant wordt dan onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht en er wordt hem gevraagd een nieuw bestand te uploaden.
Als het systeem geen enkele niet-conformiteit vaststelt, wordt het bestand automatisch gedrukt.

6. Mogelijkheid tot verificatie van bestanden die door een operateur gedownload zijn

De Klant kan door middel van de optie “Controle Bestand”, tegen betaling van een toeslag, vragen om de grafische en esthetische eigenschappen van het bestand door Immo-printshop te laten controleren.
Indien die optie wordt geselecteerd, controleert Immo-printshop het bestand met betrekking tot het vormpad, de veiligheidsmarges, de afstand van de grafische elementen tot de rand van de bedrukking, de voor- en achterkantoriëntatie.
In geen geval omvat het systeem voor de controle van de geüploade bestanden door een operator een volledige controle van de lay-out, spelling of het eventuele ontbreken van foto’s in de producten met personalisering.

7. Proefdruk

De website bevat grafische elementen, foto’s, beeldmateriaal, afbeeldingen, maquettes en modellen van documenten, teksten, lettertypes, software en andere informatie, die hieronder ‘de inhoud’ wordt genoemd.
Deze website en de inhoud ervan zijn de eigendom van Immo-printshop en zijn onderworpen aan het intellectuele eigendomsrecht. Behoudens wat uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is het strikt verboden om enig onderdeel van de Inhoud te bewaren, kopiëren, verspreiden, publiceren of te gebruiken. Oldtimer-printshop behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van de Inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen, te wissen of te wijzigen.
De Klant krijgt uitsluitend toegang tot de Website, en mag die uitsluitend gebruiken, teneinde zijn Akkoord voor Afdrukken te personaliseren, weer te geven en te bevestigen, en zijn bestelling van gedrukte producten en bijbehorende diensten (hierna ‘Producten’ genoemd) door te geven, uitsluitend met tussenkomst van Immo-printshop. Het downloaden, bewaren, gebruiken, publiceren of verspreiden van enig onderdeel van deze Inhoud is niet geoorloofd of toegestaan. Het aankopen van producten bij Immo-printshop verschaft de Klant niet het recht om een gedeelte van de inhoud te gebruiken, met uitzondering van de Gedrukte producten die door Immo-printshop aan hem geleverd worden.
Elke gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Inhoud door aan zijn producten andere afbeeldingen, grafische elementen, teksten of andere toe te voegen, hieronder ‘Gegevens’ genoemd. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om aan zijn Producten geen enkele tekst, afbeelding, tekening, handels- of dienstmerk toe te voegen, noch enig werk van de intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan derden, zonder dat hij van tevoren de vereiste machtigingen heeft verkregen van de eigenaars.
De gebruiker waarborgt dat zijn Producten en Gegevens geen enkel recht van derden schenden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, gedeponeerde handelsmerken, rechten m.b.t. de bescherming van de openbare en persoonlijke levenssfeer, en dat hij derden niet zal belasteren of in opspraak zal brengen. Door een bestelling op deze Website te plaatsen, verklaart de Gebruiker eigenaar te zijn van de intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden in verband met de Gegevens die voor de personalisering van zijn Producten werden bezorgd aan Immo-printshop, verbindt hij zich ertoe dat die elementen geen schade toebrengen aan de rechten van derden, met name artistieke en literaire eigendomsrechten, het afbeeldingsrecht, en dat hij daartoe alle vereiste machtigingen heeft verkregen. De gebruiker van Immo-printshop verbindt zich er dan ook toe elke claim en/of rechtsprocedure, ongeacht de vorm en aard ervan, geformuleerd tegen Immo-printshop, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan Immo-printshop verstrekte gegevens, op zich te nemen. Daartoe verbindt de Klant van Immo-printshop zich ertoe diegene die de claim heeft ingediend rechtstreeks alle bedragen te betalen die deze laatste van Immo-printshop eist, en indien nodig vrijwillig tussen te komen in alle rechtsprocedures die tegen Immo-printshop worden opgestart, en om Immo-printshop te vrijwaren tegen alle claims en veroordelingen die daarbij tegen het bedrijf worden uitgesproken. De gebruiker van Immo-printshop neemt bijgevolg de redactionele verantwoordelijkheid op zich voor de wettelijkheid van de gegevens die op welke wijze dan ook aan Immo-printshop worden bezorgd.

8. Leverings en verzendtijden

De producten worden geleverd volgens de termijnen die in de prijsopgave werden geselecteerd. De termijnen worden berekend vanaf de voltooiing van de bestelling, namelijk, het einde van het uploaden van het bestand en de ontvangst van de bevestiging. De leveringstermijnen gelden voor het grootste deel van het betreffende nationale grondgebied.
De bestelling moet als niet-voltooid worden beschouwd tot de Klant het bestand heeft geüpload en het uploaden is bevestigd. Als de Klant het bestand niet binnen de 15 dagen na de datum van de bestelling uploadt en de betaling heeft overgemaakt, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald.
Indien een bestand niet conform is, wordt de bestelling geannuleerd en/of terugbetaald indien het bestand ons niet binnen de 15 dagen opnieuw wordt bezorgd.
De verzending en de levering worden uitgevoerd binnen de termijnen die in de prijsopgave werden geselecteerd op voorwaarde dat de aankoop van de bestelling werd afgerond voor 18.00 u. van dezelfde dag. De ontvangst van bestanden of betalingsbevestigingen na 18.30 u. wordt beschouwd als ontvangst de volgende werkdag. De werkdagen zijn de dagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de Belgische wettelijke feestdagen (zie https://www.belgium.be).
Immo-printshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van vertraging in de levering.

9. Garantie

Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie op de producten die door de leverancier worden geleverd:
Gewone slijtage (met inbegrip van normale beschadiging, krijtlaagvorming en vermindering van helderheid), verminderde gebruiksmogelijkheden en compatibiliteit door de vooruitgang van de techniek, of anderszins elke vorm van schade die zich heeft voorgedaan tijdens en na het gebruik door de Klant van de materialen (stickers) of onvoorzichtig gebruik, schade die zich heeft voorgedaan na of naar aanleiding van wijzigingen die werden aangebracht na de levering.
De leverancier waarborgt de stevigheid van de constructie van de geleverde producten. Deze garantie overschrijdt evenwel nooit die welke door de leverancier zelf aan zijn leverancier wordt geboden.
De garantie voor de producten of werken die door de leverancier worden geleverd maar door derden werden geproduceerd, omvat uitsluitend de garantie die door die derden aan de leverancier werd geboden.
Inzake de garantie geldt uitdrukkelijk wat in onderhavig artikel wordt uiteengezet, behoudens voor wat anderszins schriftelijk tussen de Klant en de leverancier werd overeengekomen.

10. Recht tot intrekken of retourneren

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende contracten:
De contracten voor de levering van goederen die werden gefabriceerd volgens de specificaties en persoonlijke wensen van de Klant;
De contracten voor de levering van goederen die snel stuk gaan of beschadigd raken.
De contracten voor de levering van goederen die door de consument na de levering werden geopend of ontzegeld en die niet kunnen worden teruggestuurd wegens hygiënische of gezondheidsredenen.
Alleen voor bepaalde producten, die geen enkele personalisering bevatten, geldt het herroepings- of retourrecht voor de Klant.
In dit geval kan de Klant de overeenkomst opzeggen binnen de 14 dagen na de levering van de producten. Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant binnen de hieronder vermelde termijn een bericht naar Immo-printshop sturen op het volgende adres:

Website Immo-printshop
Ruelle Alexandre Delval 10 4D
6183 Trazegnies
België
info@immo-printshop.be
www.immo-printshop.be

Immo-printshop zal een bevestiging naar de Klant sturen en hem de retourmodaliteiten voor het product meedelen. Nadat het product is geretourneerd, zal Immo-printshop het bedrag aan de Klant terugbetalen.
De kosten voor de terugzending van de producten zijn ten laste van de Klant.

11. Vrijstelling van verantwoordelijkheid - product gebreken

Immo-printshop is tegenover de Klant niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van fouten, van welke aard ook, in de afdruk van het door de Klant verstuurde bestand, behoudens fraude of zware fout.
In geval van drukfouten die niet aan de Klant zijn toe te schrijven of van levering van defecte of beschadigde producten, is Immo-printshop er uitsluitend toe gehouden het materiaal één keer te herdrukken.
Op het ogenblik van de levering moet de Klant de ontvangen producten grondig controleren. Eventuele gebreken van de geleverde goederen of de verpakking van het materiaal die niet te wijten zijn aan de Klant, moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld. De goederen moeten worden aanvaard door ondertekening met specifiek voorbehoud van controle. De Klant moet vervolgens een betwisting openen in zijn persoonlijke zone en de eventuele vereiste fotodocumentatie toevoegen binnen de 8 dagen na de ontvangst van het materiaal.
Immo-printshop zal alles in het werk stellen om de ontvangen klacht binnen de vier uur te beantwoorden.

12. Klachten

Het nazicht van de geleverde hoeveelheden, van de goederen of van de verpakkingen dient door of namens de Klant te worden verricht bij de levering. Alle vaststellingen van anomalieën dienaangaande dienen ofwel op de leveringsbon/het leveringsdocument ofwel op de factuur te worden vermeld. Bij ontstentenis hiervan wordt de Klant geacht de juiste hoeveelheid goederen te hebben ontvangen en de goede staat ervan te hebben goedgekeurd. Elke latere klacht dienaangaande is onontvankelijk.
Immo-printshop kan uitsluitend verantwoordelijk worden gesteld voor de vervanging van goederen of een aantal ervan in het geval van klachten van de Klant die conform punt 11.1 zijn. Immo-printshop is niet verantwoordelijk voor andere schade dan die welke verband houdt met de geleverde goederen of gepresteerde diensten, welke haar oorsprong vindt in een tekortkoming op het vlak van kwaliteit, omvang of toestand van de geleverde goederen of gepresteerde diensten.
De Klant dient Immo-printshop te allen tijde de kans te bieden om de toestand van de goederen op het moment van levering te controleren, teneinde het bedrijf in staat te stellen de gegrondheid van de klacht na te gaan.
Elke klacht in verband met de facturen moet schriftelijk bij Immo-printshop worden ingediend, ten laatste 14 werkdagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de factuur. Na die termijn wordt elke klacht als laattijdig beschouwd en onontvankelijk verklaard. Bij de klacht moet een kopie van de bestelbon worden gevoegd, en van alle negatieven en positieven van de foto’s. De Klant kan nooit eenzijdig overgaan tot compensatie of verrekeningen.
Geringe afwijkingen bij het afdrukken kunnen geen reden tot een klacht uitmaken.
Klachten met betrekking tot de drukgegevens en met name de CMYK-kleurmodus , resolutie, lettertypes, formaten, ... zijn niet ontvankelijk indien de uitvoering conform is met de door de Klant doorgegeven drukgegevens. Een beperkte kleurafwijking tegenover de drukgegevens vormt geen tekortkoming. Dit geldt in het bijzonder voor minimale kleurafwijkingen tussen verschillende opdrachten, tussen afzonderlijke pagina’s van eenzelfde opdracht, evenals ten opzichte van eerdere bij Immo-printshop uitgevoerde opdrachten. Hetzelfde geldt voor de verschillen tussen specimen (bijv. schermweergave, akkoord voor afdrukken, ...) en het eindproduct. Er kan geen bepaalde papieroriëntatie worden gegarandeerd. Afhankelijk van het productieproces en de gebruikte machines kunnen geringe snij- en vouwtoleranties ontstaan, die geen reden tot klachten kunnen zijn.
Aanwijzingen met betrekking tot het drukproces hebben geen contractuele waarde. Een specifieke drukwijze kan niet worden gegarandeerd, en kan dan ook geen reden tot een klacht vormen.

13. Verantwoordelijkheid

Ook indien er een ‘bestelbon’ werd afgegeven, blijft de Klant ertoe gehouden de geleverde producten of uitgevoerde opdracht aan een doeltreffende controle te onderwerpen. In het geval van een fout of een gebrekkige afwerking, blijft de aansprakelijkheid van de leverancier uitdrukkelijk beperkt tot het doorvoeren van de vereiste correcties of het opnieuw aanleveren van de betreffende producten, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding, behalve in het geval van opzettelijke of ernstige fouten van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers.
De leverancier kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, berokkend aan de Klant, waaronder bedrijfsschade, voor immateriële schade, commerciële schade en winstderving, die uitsluitend voortvloeien uit een gebrek, onregelmatige praktijken of nalatigheden welke rechtstreeks toerekenbaar zijn aan Immo-printshop.
In elk geval blijft de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag van het contract, zijnde het bedrag dat de Klant zou hebben betaald indien de opdracht naar diens tevredenheid was uitgevoerd.
Om het even welke tekortkoming in de levering van diensten door derden is niet toerekenbaar aan Oldtimer-printshop en bijgevolg niet bindend voor Immo-printshop.
Elke schade moet zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld aan Immo-printshop en dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de ontdekking van de schade of de dag waarop deze redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. Bij ontstentenis hiervan wordt deze schade niet vergoed. Deze voorwaarde geldt niet in hoofde van de consument die op overtuigende wijze kan aantonen dat redelijkerwijze niet van hem kon worden verwacht om, in het desbetreffende geval, binnen deze termijn schriftelijk te reageren.
De Klant wordt geacht houder te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten voor de bestellingen die hij toevertrouwd aan Immo-printshop. Immo-printshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een schending van intellectuele eigendomsrechten door de Klant.

14. Schending van de geldigheid - geen verklaring van afstand

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig is, zal geen enkele wijziging worden aangebracht in de geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien de Aanbieder op enig moment nalaat een van de rechten uit te oefenen of af te dwingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, zal een dergelijke nalatigheid nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van dergelijke rechten.

15. Competentie

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst en de overeenkomsten die eruit voortvloeien, valt onder het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar het bedrijf van de leverancier gevestigd is;

Rév. 3 - 31/12/2021

De contractuele bepalingen ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’ hebben geen terugwerkende kracht op de datum van de herziening.
Contracten die op onze website worden afgesloten worden gedurende 10 jaar bewaard. U krijgt toegang tot onze gearchiveerde contracten indien u daarvoor via e-mail een aanvraag verstuurt naar info@immo-printshop.com of via de post op het adres, vermeld onder punt 10.

De taal waarin de contracten worden gesloten, is het Frans.

Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website www.immo-printshop.com en zijn andere sites (hieronder de ‘Website’ genoemd) en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de aanvaarding door de gebruiker van de volgende voorwaarden (de ‘Gebruiksvoor waarden’) en aan de geldende wetgeving. Door de website te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt de gebruiker zonder enige beperking of enig voorbehoud de onderstaande Voorwaarden. Indien hij de Voorwaarden niet aanvaardt, wordt de Gebruiker verzocht de Website niet te gebruiken.
De "Site" is eigendom van Molitor Pascal, hierna te noemen de "Eigenaar" en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Ruelle Alexandre Delval 10 4D à 6183 Trazegnies, België, BTW BE 0613 790 363.
De aankoop van de producten op de ‘Website’ wordt geregeld door de Verkoopsvoorwaarden- en bepalingen die op het ogenblik van de aankoop aan de gebruiker worden voorgelegd.
De gebruiker kan de ‘Website’ voor elke vraag contacteren op de adressen vermeld onder de sectie Contact.

1. Beperkingen in het gebruik van gegevens en inhoud gepubliceerd op de Site

Alle gegevens en inhoud die op de website zijn gepubliceerd (de “informatie”), worden beschermd met auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en tenzij anders vermeld, mogen ze noch geheel, noch gedeeltelijk worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgestuurd, gepubliceerd en verdeeld met welk middel ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ‘Molitor Pascal’. De gebruiker mag de informatie alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik downloaden en/of afdrukken. De gebruiker mag in geen geval de informatie, inclusief de teksten, afbeeldingen, inhoud en de eventueel op de site aanwezige software verspreiden, wijzigen, doorsturen, hergebruiken, verzenden of gebruiken voor reclame- of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de "Eigenaar".
De merken, logo’s en alle andere identificatiegegevens die op de Website staan, zijn eigendom van de "Eigenaar" of zijn handelspartners en mogen op geen enkele manier en in geen enkele vorm worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de "Eigenaar".
Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, kan aan de "Eigenaar". worden gemeld op het volgende e-mailadres: info@immo-printshop.com.

2. Beperkingen van de verantwoordelijkheid

De "Eigenaar" zal zich ertoe verbinden correcte en actuele informatie op de Site te publiceren. De "Eigenaar" garandeert echter niet dat het gebruik van de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden, of dat de Informatie foutloos, nauwkeurig, volledig en actueel is. De "Eigenaar" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of de Informatie.

3. Sites, links en gegevens van derden

De "Eigenaar" kan de inhoud van websites van derden en externe pagina’s waarmee de Website met om het even welk middel verbonden is niet controleren en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het materiaal en de informatie die aanwezig zijn op de sites waarnaar Immo-printshop een link aanbiedt op zijn Website. Het openen van de link naar andere pagina’s dan die van de Website valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Een verbinding via links naar andere websites betekent in geen geval dat de "Eigenaar" samenwerkings of lidmaatschapsrelaties onderhoudt met de eigenaars van deze sites.

4. Gegevens verzonden door de gebruikers

Alle informatie, inhoud of materiaal dat naar de Site wordt gestuurd (met inbegrip van gedownloade bestanden, gegevens, vragen, opmerkingen, adviezen en dergelijke) zal altijd als vertrouwelijk worden beschouwd. De gebruiker garandeert de "Eigenaar". uit te sluiten van elke vordering, klacht, claim, eis, verzoek of verzoek van derden in verband met het gebruik van dit materiaal.

5. Registreren van gebruikers

Elke gebruiker kan zich op de Website registreren door zijn gegevens in het registratieformulier in te vullen als hij producten wil aankopen die via de Website worden verkocht. De gebruiker garandeert aan de "Eigenaar" dat de informatie die voor de registratie werd meegedeeld actueel, waarheidsgetrouw en correct is en verbindt zich ertoe elke wijziging van de gegevens betreffende de registratie mee te delen. De gebruiker moet dit meedelen door zijn account aan te passen. Indien de "Eigenaar". van oordeel is dat de informatie onjuist is, of om welke ernstige reden ook een dergelijke maatregel gerechtvaardigd acht, is het bedrijf gemachtigd de toegang tot de Website te weigeren of de account van de gebruiker te blokkeren. De "Eigenaar". zal alleen voor professionele gebruikers/bedrijven die in de Europese Unie gevestigd zijn, het btw-identificatienummer controleren.

6. Andere beperkingen

Uitsluitend de onthaalpagina van de Website is toegankelijk voor derden. Het aanmaken van een diepe link (deep-linking) is formeel verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de "Eigenaar".
Het is derden verboden de Website of delen ervan te framen of welk ander middel ook te gebruiken dat bij de gebruikers de indruk kan wekken dat de inhoud van de site aan derden toebehoort. Het is tevens verboden om het even welk deel van de Website op te nemen in websites die geen eigendom zijn van het bedrijf aan de "Eigenaar".
Elke aanvraag voor het plaatsen van een link naar de onthaalpagina van de Website of een onderdeel, pagina of inhoud van de Website kan naar het volgende adres worden gestuurd: info@immo-printshop.com. De "Eigenaar" zal naar eigen goeddunken, gratis en niet-exclusief toestemming verlenen voor het activeren van de link naar de Website.

Voor het laatst bijgewerkt op 31/12/2021.

De "Eigenaar" heeft het recht onderhavige gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De gebruiker is gebonden door deze wijzigingen en moet deze pagina dus regelmatig bezoeken om de inhoud van de voor hem bindende voorwaarden te controleren.

Legale toelichtingen

Molitor Pascal, bedrijfszetel:
Ruelle Alexandre Delval 10 4D
6183 Trazegnies
België.
TVA BE0613 790 363
IBAN BE77 0630 5550 4142
info@immo-printshop.com
www.immo-printshop.com
Afgevaardigd bestuurder: Pierre Delferrière

Bescherming van persoonlijke gegevens

Deze tekst wil gebruikers/bezoekers van de website Immo-printshop.com (hierna de “Website”) informeren over de maatregelen die zijn genomen voor de bescherming van hun persoonsgegevens en over het eigen engagement inzake de bescherming van de privacy van de gebruikers van de Website. Gelieve ons Privacybeleid aandachtig te lezen. Het is van toepassing wanneer u de website opent en u beslist om gewoon even rond te kijken en onze diensten te gebruiken zonder een product te kopen, maar ook wanneer u beslist om aankopen te doen.

Gelieve ook, indien u dat nog niet hebt gedaan, de Gebruiksvoorwaarden van de Website te lezen. Ze bevatten belangrijke informatie over de door de Website gebruikte beveiligingssystemen.

Gebruikers kunnen vrij navigeren op de Website. Ze hoeven zich niet te registreren, behalve in bepaalde zones waar ze vrij en uitdrukkelijk een reeks hen betreffende gegevens kunnen opgeven om toegang te krijgen tot bepaalde diensten (bijvoorbeeld om producten te kunnen aankopen, zich in te schrijven op de newsletter of om informatie te vragen enz.). Indien de bezoeker dus van plan is zijn eigen gegevens op te geven om toegang te krijgen tot de hieronder opgesomde diensten, zal hij in de zin van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden (hierna de “Wet”) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 (hierna de “Verordening”) uitdrukkelijk worden geïnformeerd van (bijvoorbeeld) de doelstellingen en regelingen voor het gebruik van de gegevens door Post-up nv, alsook van zijn recht om op elk moment te vragen dat de gegevens worden gewist of bijgewerkt. Elke verwijzing naar de Wet in het Privacybeleid, en op de Website in het algemeen, moet worden beschouwd als geldig en efficiënt binnen de grenzen van en in de mate waarin de bepalingen ook na de datum van toepassing van de Verordening (1-4-2019) van toepassing blijven. De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Zij mogen geen account aanmaken noch op een andere manier hun persoonsgegevens verstrekken.

In de zin en volgens de uitwerking van de Wet en de Verordening geeft Post-up nv de volgende informatie.

1. De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerkers

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Molitor Pascal. Contact e-mail : info@immo-printshop.com

Om uitsluitend organisatorische en functionele redenen hebben wij bepaalde leveranciers van functionele diensten voor het beheer van de Website aangesteld als externe verwerkers van de persoonsgegevens van de gebruikers voor doeleinden die strikt verband houden en gekoppeld zijn aan de prestatie van de door de Website geleverde diensten, inclusief de verkoop van producten.

2. Categorieën van verwerkte gegevens

Om toegang te krijgen tot de Website, is het niet noodzakelijk om zich te registreren. Er bestaan daarentegen op de Website zones waar een registratie of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord noodzakelijk is (bijvoorbeeld om zich te registreren in de persoonlijke ruimte of om de online aankoopprocedure te voltooien), of diensten waarvoor het noodzakelijk is om je eigen gegevens op te geven (je gegevens kunnen bijvoorbeeld vereist zijn om newsletters te ontvangen, contact met ons op te nemen enz.).
In verband met de navigatiegegevens op de Website, zie ook punt 7 hieronder voor de op de Website gebruikte profileringsinstrumenten.

3. Niet-verplicht karakter van de levering van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is in principe niet verplicht. Slechts in bepaalde gevallen kan het niet verstrekken van gegevens als gevolg hebben dat specifieke diensten ontoegankelijk zijn en dat wat eventueel wordt gevraagd niet wordt verkregen (bijvoorbeeld registratie - en opgave van persoonsgegevens, e-mailadres, postadres, kredietkaart- of bankgegevens, telefoonnummer - is noodzakelijk om online producten te kunnen aankopen); het niet verstrekken van deze gegevens kan dus de toegang tot de diensten van de Website of de behandeling van verzoeken van gebruikers verhinderen. Verplichte gegevens worden op de formulieren op de Website aangeduid met een asterisk (*). De gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens staan vermeld onder de specifieke informatie op de pagina’s voor de verzameling van gegevens.

4. Doeleinden

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Website, de diensten en de aankoop van producten online. De doeleinden voor het gebruik van de gegevens worden in detail beschreven onder de specifieke, op de Website verstrekte informatie, telkens er gegevens worden verzameld. Gelieve daarom de informatie over de eigenschappen van de verwerkingsactiviteiten van Post-up nv aandachtig te lezen (bijvoorbeeld om zich in te schrijven op newsletters, om toegang te krijgen tot de persoonlijke ruimte enz.). De gegevensverwerking zal plaatsvinden met inachtneming voor de regelgeving inzake privacy.

5. Regelingen, verwerkingsduur en communicatiekader

De gegevens kunnen worden verwerkt op een elektronische of papieren drager (bijvoorbeeld voor het beheer van aankopen op de Website). De "Eigenaar" garandeert de rechtmatige en gedetailleerde verwerking van de op de Website verstrekte persoonsgegevens, met inachtneming van de geldende regelgeving, alsook de grootste geheimhouding van de in de registratiefase verstrekte gegevens. Alle verzamelde gegevens worden via een beveiligd netwerk doorgegeven zodat ze niet kunnen worden onderschept door onbevoegden.

De eventueel door de gebruikers verstrekte gegevens worden verwerkt tijdens de termijnen die worden opgegeven in de specifieke informatie verstrekt tijdens de gegevensverzameling.

Voor de bewaartermijnen van de bij gebruik van profileringsinstrumenten (bv. cookies) verkregen gegevens, zie ons Cookiebeleid.

De gegevens zullen niet worden doorgegeven of verspreid aan derden behalve binnen de grenzen en onder de voorwaarden die uitdrukkelijk staan vermeld in de telkens aan de gebruiker verstrekte informatie en met zijn toestemming.

6. Link naar andere websites

Deze informatie wordt enkel verstrekt voor de website www.Immo-printshop.com. De "Eigenaar" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door gebruikers opgegeven persoonsgegevens aan externe partijen of aan eventuele websites met een link naar de onderhavige Website.

7. Profilerings- en/of personaliseringsinstrumenten

Post-up nv communiceert niet over promoties en/of reclame zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de gebruiker.

De Website gebruikt cookies, zowel technische (d.w.z. om de navigatie en het gebruik van de Website te vergemakkelijken), als voor profilering (d.w.z. om de gebruikers en hun gedrag en voorkeuren te analyseren en persoonlijke advertenties te kunnen aanbieden).

Voor meer details over de op de Website gebruikte cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

8. Plaats van gegevensverwerking

De verwerking van gegevens die verband houden met de op de Website geleverde diensten gebeurt op de zetel van de "Eigenaar" (zie punt 1 hierboven). Deze verwerking gebeurt door de door de Directie aangestelde medewerkers, alsook door bedrijven die functionele diensten leveren voor het beheer van de Website en die de externe Verwerkers worden genoemd. Een volledige lijst van de externe, door Rainbow Printing nv aangestelde Verwerkers kan worden aangevraagd via de contactgegevens vermeld onder punt 9 hieronder.

9. Rechten van betrokkenen

Met een mail naar info@immo-printshop.com kunt u op elk moment uw recht uitoefenen om te weten met welke regelingen en welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, uw gegevens wijzigen of wissen, ons vragen om het gebruik van deze gegevens te beperken, vragen om deze gegevens te ontvangen of door te geven, richtlijnen bepalen voor het gebruik van deze gegevens bij overlijden, steeds met de mogelijkheid om uw (eventueel gegeven) toestemming te wijzigen. U kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder voor marketing of de analyse van uw voorkeuren.

10. Tot wie zich wenden om een klacht in te dienen?

Wij herinneren u eraan dat u, indien u niet tevreden bent met het antwoord van de "Eigenaar" (zie punt 8 hierboven), in alle gevallen waarin u vindt dat de u betreffende verwerking in strijd is met de bepalingen van de Verordening, een klacht kunt indienen op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, waar u gewoonlijk verblijft, werkt of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk zich heeft voorgedaan.

11. Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt geregeld door EU-Verordening 679/2016 en door de nationale toepasselijke wetgeving ter zake, voor zover deze regelgeving van toepassing blijft na de datum van inwerkingtreding van de Verordening (1-4-2019).

De Verordening garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, alsook van de waardigheid van de betrokkene, met name wat de geheimhouding, de persoonlijke identiteit en het recht op gegevensbescherming betreft.

12. Herzieningsbepaling

De "Eigenaar" behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid, naar eigen goeddunken, volledig of gedeeltelijk, in om het even welke vorm, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving opnieuw te onderzoeken, te wijzigen of gewoonweg bij te werken, of aan te passen aan wijzigingen van de wetten of verordeningen inzake gegevensbescherming. Bijgevolg vragen wij u om uw mailbox regelmatig te controleren of regelmatig een kijkje te nemen op deze Website om op de hoogte te zijn van het meest recente en bijgewerkte Privacybeleid.

Immo-printshop beleid met betrekking tot het gebruik van cookies

Immo-printshop gebruikt cookies teneinde diensten te kunnen aanbieden die de online activiteiten van de gebruikers op zijn Website efficiënter te kunnen maken.
We maken gebruik van anonieme navigatiecookies die noodzakelijk zijn om onze Website optimaal te kunnen bezoeken, waarbij u toegang krijgt tot alle functies en beveiligde zones.
We gebruiken tevens analysecookies om een beter inzicht te verwerven in hoe onze Website wordt gebruikt en de inhoud ervan beter te kunnen aanpassen aan de behoeften van de gebruikers.
Die informatie blijft anoniem en wordt uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.
In de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, enz.) kunt u bepalen welke cookies u toelaat en welke u blokkeert. Voor meer informatie daarover klikt u op de Help-functie in uw browser.